Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσεις έργων στο πρόγραμμα - Στεφανάκης Νικόλαος

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού
              Ανάπτυξης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράµµατος
              «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού
              Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                    ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. To Ν.2690/1999 (ΦΕΚ45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13.

3. Το Π.∆. 116/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3- 9-2014).

4. Το Π.∆. 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015).

5. Το Π.∆. 25/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015).

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10938/10-3-2015 (ΦΕΚ 123/Υ.Ο.∆.∆./12-3-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί διορισµού του κ. Ιωάννη Τόλιου στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου
    Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/22-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. : C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

13. Tην υπ’ αριθ.: 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.

14. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis), όπως ισχύει.

16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 800/6-8-2008 της Επιτροπής (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο 14.

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010).

18. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 2013 στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ 24-9-2008).

20. Την υπ’ αριθ. πρωτ.:46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 ΚΥΑ Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» όπως τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε ΑΠ 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ 02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

21. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέµατος προτεραιότητας 09 – «Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ».

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 4226/1019∆/14-4-2009 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π∆ 98/96» στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

23. Το Π.∆. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόµενους φορείς της εφαρµογής προγραµµάτων ή τµηµάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τοµέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996).

24. Το Π.∆. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/1997).

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. :5226/1295/Α2/24-7-2013 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα «Έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

26. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4889/1206Α1/0020/11-07-2013 (ΦΕΚ 1834/Β/29-07-2013) Υπουργική Απόφαση για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον
Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

27. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9670/1764/30-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Α∆Α: ΒΛΩΒΦ-∆Ι∆).

28. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.11664/2172/10-10-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράµµατος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

29. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».

30. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 38285/296/6-4-2015 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά µε «Πρόταση ΕΦΕΠΑΕ για παράταση-τροποποίηση του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

31. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3430/829/Α2/08-06-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ µε θέµα «Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ».

32. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3384/809/Α2/08-06-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ «Έγκριση παράτασης ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης ενταγµένων έργων και τροποποίησης του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ».

33. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δηµόσιας χρηµατοδότησης.

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
                                                                                      

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», ως ακολούθως:

 Άρθρο 1


1. Τροποποιείται το Κεφάλαιο 9 «ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:
«Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 17 µήνες και 20 ηµέρες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι έως τις 30-9-2015, µε
δυνατότητα τρίµηνης παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου».

2. Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.2∆ «Παραλαβή έργου», του Κεφαλαίου
13 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως εξής:
Η φράση «Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ) το
αργότερο µέχρι και τρεις (3) µήνες από την ολοκλήρωση του έργου» αντικαθίσταται ως εξής«Η νέα ή ανανεωµένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦ∆ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο µέχρι και έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του έργου».

3. Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης» ως εξής:
Η φράση «Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή, το αργότερο τρεις µήνες
µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:», αντικαθίσταται ως εξής:
«Συγκεκριµένα, µε την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή, το αργότερο έξι (6) µήνες µετά
την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα πρέπει:»

4. Τροποποιείται η τέταρτη και η πέµπτη παράγραφος του Υποκεφαλαίου 13.3 «Καταβολή δηµόσιας
χρηµατοδότησης», του Κεφαλαίου 13 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», ως εξής:
«Επίσης σε περίπτωση που η επιχείρηση ∆ΕΝ τεκµηριώσει είτε στο σύνολο, είτε εν µέρει την
επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατά την ολοκλήρωση, τότε οφείλει το αργότερο έξι (6) µήνες µετά την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης, να το πράξει αποστέλλοντας τα σχετικά παραστατικά / αποδεικτικά
στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ (συµπληρωµατικός διοικητικός έλεγχος). Σε περίπτωση που δεν επιτύχει του
στόχους αυτούς ή σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει / αποστείλει ούτε κατά την ολοκλήρωση, ούτε
έξι (6) µήνες µετά τα σχετικά παραστατικά, η δηµόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%».

 Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η υπ’ αρ. πρωτ. Oικ. 9670/1764/30-07-2013 Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράµµατος και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει.

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ), µε ανάλογη εφαρµογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό
απαιτείται.