Ανά τρίμηνο η υποβολή καταστάσεων πελατών, προμηθευτών

Ανά τρίμηνο η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Ανά τρίμηνο θα υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών όπως ορίζει η νεότερη απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη. Μετά τις έντονες πιέσεις των λογιστών καθώς και των υπόχρεων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων αποφασίσθηκε ότι για το 2014 και μόνο οι καταστάσεις θα υποβληθούν σε τέσσερις φάσεις. Επίσης η απόφαση ορίζει ποιες συναλλαγές θα πρέπει να αναγραφούν στις καταστάσεις και ποιες εξαιρούνται.

Για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και τους αγρότες η υποβολή των καταστάσεων για τα έξοδα θα είναι ετήσια και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Οπως τονίζεται οι καταστάσεις υποβάλλονται από τους εκδότες ανά τρίμηνο, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) και την υποχρέωση ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από τον υπόχρεο. Ειδικά, οι καταστάσεις πελατών του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση μέχρι το τέλος Μαΐου 2014. Συγκεκριμένα, οι υπόχρεοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις σχετικά καταστάσεις στις εξής προθεσμίες:

• 1ο τρίμηνο 2014 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος): μέχρι τις 02.06.2014

• 2ο τρίμηνο 2014 (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) : μέχρι τις 31.07.2014

• 3ο τρίμηνο 2014 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) : μέχρι τις 31.10.2014

• 4ο τρίμηνο 2014 (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) : μέχρι τις 02.02.2015 Ειδικά για φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τόσο για τα έσοδα όσο και τα έξοδα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από όλους, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν ανά τρίμηνο μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από το τέλος του τριμήνου που αφορούν. Ειδικά για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και τους αγρότες η υποβολή των καταστάσεων για τα έξοδα θα είναι ετήσια και θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2015.

Ειδικότερα η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζει τα εξής:

1. Υπόχρεοι υποβολής:

• Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα όπως Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ.

• Οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον ΦΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό.

2. Συναλλαγές που θα περιληφθούν στην κατάσταση.

Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) όπως:

• Τα τιμολόγια, «χρεωστικά» ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

• Τα φορολογικά στοιχεία που εξομοιώνονται με τιμολόγια, όπως, συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, έγγραφα πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος κ.λπ.

• Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης.

• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και οι αποδείξεις επιστροφής λιανικώς πωληθέντων αγαθών. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα. • Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για τις αυτοπαραδόσεις αγαθών και τις ιδιοχρ ησιμο ποιήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.

3. Συναλλαγές που εξαιρούνται:

• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή.

• Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όπως η μίσθωση χώρων συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

• Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

• Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

• Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.). • Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

• Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

• Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα.

• Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

• Οι πωλήσεις λαχείων.