Έναρξη Επιτηδεύματος

Διαδικασίες Έναρξης Ανώνυμης Εταιρίας

Μετά από την επιλογή του τύπου της νέας επιχείρησης, ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά και οργανωτικές ικανότητες.

Διαδικασίες Έναρξης Ανώνυμης Εταιρίας

Επωνυμία

Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας

Προσχέδιο Καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης είναι απαραίτητο να επικυρωθεί από Συμβολαιογράφο, παρουσία ενός δικηγόρου. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Στο νόμο Ν3190/1955, άρθρο 6 περιγράφεται η ελάχιστη πληροφορία που οφείλει να περιλαμβάνει ένα καταστατικό ΕΠΕ

Δικηγορικός Σύλλογος

Πριν την υπογραφή του καταστατικού στο γραφείο του Συμβολαιογράφου πρέπει να κατατεθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για την παρουσία του δικηγόρου στη διαδικασία υπογραφής του καταστατικού.

Υπογραφή του καταστατικού

Το καταστατικό πρέπει να υπογραφεί παρουσία Συμβολαιογράφου και Δικηγόρου. Υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) και τον δικηγόρο.

Θεώρηση του καταστατικού

Δύο αντίγραφα του καταστατικού πρέπει να κατατεθούν στο Επιμελητήριο για θεώρηση

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ

Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο).

ΔΟΥ

Καταβολή παραβόλου Δημοσίου και ΤΑΠΕΤ.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Κατάθεση του 1‰ του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Έγκριση Σύστασης ΑΕ

Η έγκριση σύστασης μίας ΑΕ γίνεται από την Νομαρχία, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η έγκριση γίνεται από τη Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως της Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Από την αρχή που θα εκδώσει την έγκριση σύστασης της εταιρίας θα αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα στο Εθνικό Τυπογραφείο για την δημοσίευση της έγκρισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγγραφή στο Επιμελητήριο

Στη συνέχεια η νεοδρυθείσα ΑΕ πρέπει να εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο.

Έναρξη Εργασιών

Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στην οικεία ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ.