Έναρξη Επιτηδεύματος

Διαδικασίες Έναρξης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

Μετά από την επιλογή του τύπου της νέας επιχείρησης, ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά και οργανωτικές ικανότητες.

Διαδικασίες Έναρξης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης

Επωνυμία

Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας

Προσχέδιο Καταστατικού

Το καταστατικό της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης είναι απαραίτητο να επικυρωθεί από Συμβολαιογράφο, παρουσία ενός δικηγόρου. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Στο νόμο Ν3190/1955, άρθρο 6 περιγράφεται η ελάχιστη πληροφορία που οφείλει να περιλαμβάνει ένα καταστατικό ΕΠΕ.

Δικηγορικός Σύλλογος

Πριν την υπογραφή του καταστατικού στο γραφείο του Συμβολαιογράφου πρέπει να κατατεθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για την παρουσία του δικηγόρου στη διαδικασία υπογραφής του καταστατικού.

Υπογραφή του καταστατικού

Το καταστατικό πρέπει να υπογραφεί παρουσία Συμβολαιογράφου και Δικηγόρου. Υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) και τον δικηγόρο.

Θεώρηση του καταστατικού Ι

Δύο αντίγραφα του καταστατικού πρέπει να κατατεθούν στο Επιμελητήριο για θεώρηση.

Δ.Ο.Υ.

Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Καταβάλλονται επίσης παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο).

Θεώρηση του καταστατικού ΙΙ

Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί στο Ταμείο Νομικών (όπου καταβάλλεται το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (όπου καταβάλλεται το 1% του συνολικού κεφαλαίου).

Πράξη ίδρυσης

Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Έδρας τα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού, για να εγκριθεί η σύσταση της εταιρίας και να καταχωρηθεί στο μητρώο των ΕΠΕ. Το Πρωτοδικείο θα αναλάβει και τη συνεννόηση με το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση της ίδρυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγγραφή στο Επιμελητήριο

Στη συνέχεια η νεοϊδρυθείσα ΕΠΕ πρέπει να εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο.

Έναρξη Εργασιών

Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.