Έναρξη Επιτηδεύματος

Διαδικασίες Έναρξης Ετερόρρυθμης Εταιρίας

Μετά από την επιλογή του τύπου της νέας επιχείρησης, ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά και οργανωτικές ικανότητες.

Διαδικασίες Έναρξης Ετερόρρυθμης Εταιρίας

Επωνυμία

Μετά την επιλογή της επωνυμίας, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταθέσει αίτηση στο οικείο Επιμελητήριο, ώστε να του δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας.

Καταστατικό

Το καταστατικό της Ομόρρυθμης Εταιρίας δεν χρειάζεται να συνταχθεί από Συμβολαιογράφο. Στο καταστατικό περιγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, οι εταίροι, το πεδίο δραστηριότητας κλπ. Έχει ισχύ Ιδιωτικού Συμφωνητικού και πρέπει να υπογραφεί από όλους τους εταίρους. Το καταστατικό κατατίθεται στο οικείο Επιμελητήριο.

Δ.Ο.Υ.

Μετά την κατάθεση του καταστατικού στο Επιμελητήριο ακολουθεί η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ο οποίος ανέρχεται στο 1% του συνολικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης. Μαζί με το φόρο κατατίθενται και αντίγραφα του καταστατικού (ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι θεωρημένο από το Επιμελητήριο).

Θεώρηση του καταστατικού

Το καταστατικό πρέπει να θεωρηθεί στο Ταμείο Νομικών (όπου καταβάλλεται το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (όπου καταβάλλεται το 1% του συνολικού κεφαλαίου).

Πράξη ίδρυσης

Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο Έδρας προς δημοσίευση τα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού (αντίγραφα θεωρημένα από το Επιμελητήριο, από τη ΔΟΥ, από το Ταμείο Νομικών και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων). Η δημοσίευση αποτελεί και την Πράξη ίδρυσης της νέας επιχείρησης.

Έναρξη Εργασιών

Το τελευταίο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.