Έναρξη Επιτηδεύματος

Ατομική επιχείρηση

Μετά από την επιλογή του τύπου της νέας επιχείρησης, ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης. Οι διαδικασίες αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και απαιτούν αρκετό χρόνο αλλά και οργανωτικές ικανότητες.

Ατομική επιχείρηση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος για Ατομική επιχείρηση είναι:


- Αστυνομική ταυτότητα
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα.
- Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.